POLITYKA PRYWATNOŚCI VTO -DEKOR SP. Z O.O.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZATRUDNIENIU DLA KANDYDATÓW DO PRACY VTO-DEKOR Sp. z o.o.  

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

        SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 3. Okres przechowania danych
 4. Odbiorcy danych
 5. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania – Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 6. Prawo do sprzeciwu
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

 1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest:

VTO-DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku ul. Fabryczna 4a; 48-250 Głogówek, (zwana dalej „VTO-DEKOR” albo „Administratorem”) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075482, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67 750,00  zł NIP 7551647652, REGON 531515948, tel.: 77 438 00 00, e-mail: sekretariat@vtodekor.pl.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji w celu ewentualnego nawiązania stosunku pracy albo cywilnoprawnego stosunku zatrudnienia ( 6 ust. 1 lit. a. i b. RODO w zw. z art. 9 lit. b. i h. RODO),
 • wykonywanie przez Administratora danych wszelkich obowiązków wynikających dla niego jako podmiotu rekrutującego do pracy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych, przepisów o zabezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ( 6 ust. 1 lit. c. RODO, a w zakresie danych szczególnych art. 9 ust. 2 lit. b. i h. RODO),
 • uzyskania kontaktu z Panią / Panem przez Administratora w sprawach związanych z procesem rekrutacji przez środki teleinformatyczne (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach innych niż opisane wyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Okres przetwarzania i przechowywania danych:

Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz w zakresie objętym Pani/Pana zgodą przez czas wskazany w Pani/Pana zgodzie dotyczącej przyszłych procesów rekrutacji, w tym do czasu cofnięcia zgody.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty współpracujące z Administratorem w szczególności w następującym zakresie: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie procesów rekrutacyjnych, spraw kadrowo-płacowych, doradztwo podatkowe, prawne, a także pomioty z zakresu obsługa systemów i oprogramowania informatycznego, firmy ochroniarskie, podmioty powiązane korporacyjnie albo personalnie albo poprzez wspólnie z Administratorem prowadzoną działalność.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, o ile nie narusza to praw do ochrony danych osobowych innych osób;
 • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana  dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe pozyskane prze Administratora nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA VTO-DEKOR Sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH i ICH REPREZENTANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuje się, że:

        SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Zakres podmiotowy klauzuli – kogo dotyczy
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowania danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania – Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Źródło pozyskiwania danych osobowych
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

VTO-DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku ul. Fabryczna 4a; 48-250 Głogówek, (zwana dalej „VTO-DEKOR” albo „Administratorem”) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075482, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67 750,00  zł NIP 7551647652, REGON 531515948, tel.: 77 438 00 00, e-mail: sekretariat@vtodekor.pl.

 1. Zakres podmiotowy klauzuli:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych współpracujących z Administratorem jako dostawcy usług lub towarów albo odbiorcy usług lub towarów w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a także do danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami, pełnomocnikami, przedstawicielami w/w osób współpracujących albo ich pracownikami upoważnionymi do kontaktu w ramach realizowanej z Administratorem współpracy.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

VTO-DEKOR może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:

 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonanie umowy sprzedaży/dostawy produktów oferowanych przez VTO-DEKOR albo wykonywanie umowy zakupu towarów i materiałów przez VTO-DEKOR, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością VTO-DEKOR, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Pani/Pana zgłoszenia, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • promocja i marketing działalności prowadzonej przez VTO-DEKOR w trakcie trwania umowy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie promowania działalności i produktów będących w ofercie Administratora (podstawą art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenie analiza i statystyk oraz raportowanie i czynności sprawozdawcze, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zw. z prowadzona działalnością i powiązaniami korporacyjnymi, w tym udostępnianie Pani / Pana danych podmiotom powiązanym korporacyjnie w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zapisów pozyskanych z monitoringu na terenie przedsiębiorstwa Administratora w zakresie w jakim Pani/Pana obecność zostanie zarejestrowana na urządzeniach monitorujących zainstalowanych na terenie przedsiębiorstwa Administratora (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

VTO-DEKOR przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych  osobowych pozyskanych w sposób inny niż od Pana / Pani: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, wizerunek na podstawie zapisu monitoringu w placówkach Administratora.

5. Odbiorcy danych

 • VTO-DEKOR może przekazać Pan / Pana dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z wzajemną współpracą i dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom komponentów i podzespołów do towarów objętych przedmiotem współpracy; wykonawcom, dostawcom, a także firmom ochroniarskim, ubezpieczeniowym, transportowym i kurierskim, przewoźnikom, brokerom, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalności Administratora lub wykonującym na zlecenie Administratora określone czynności prawne lub usługi, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską, a także podmiotom powiązanym korporacyjnie z Administratorem (tj. kapitałowo lub personalnie) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 • Pozyskane przez Administratora Pani / Pana dane będą przekazywane organom rentowym, organom podatkowym, inspekcjom, urzędom oraz wszelkim innym organom publicznym w ramach realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i w ramach uprawnień w/w organów i jednostek sektora publicznego.
 • Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.
 1. Czas przechowywania danych osobowych:

VTO-DEKOR przechowuje Pana / Pani dane osobowe przez następujące okresy:

 • przez okres zw. z zawarciem i wykonaniem umów w zw. z którymi są przetwarzane dane,
 • do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy,
 • do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • dla celów archiwalnych lub statystycznych albo raportowania czy sprawozdawczości – przez okres nie dłuższy niż 20 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.
 • w zakresie pozyskanych danych z zapisów monitoringu w placówkach Administratora – przez okres do 3 miesięcy miesięcy albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy w przypadku, gdy zapis z monitoringu stanowić będzie dowód w sprawie.
 • w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez VTO-DEKOR obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z VTO-DEKOR i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem wskazanych wyżej danych kontaktowych Administratora.

 1. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pani/Pana, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
 • Administrator nie podejmuje decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania;
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
 1. Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan reprezentantem lub przedstawicielem, w tym jako pracownik upoważniony do kontaktu z Administratorem, albo od podmiotu będącego stroną umowy zawartej z VTO-DEKOR, także ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG), REGON.  W zakresie danych wizerunkowych – z zapisów monitoringu stosowanego przez Administratora.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY VTO – DEKOR Sp. z o.o.

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuje się, że:

        SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Zakres przetwarzania danych
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. Okres przechowania danych
 5. Odbiorcy danych
 6. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania – Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

 1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest:

VTO-DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku ul. Fabryczna 4a; 48-250 Głogówek, (zwana dalej „VTO-DEKOR” albo „Administratorem”) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075482, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67 750,00  zł NIP 7551647652, REGON 531515948, tel.: 77 438 00 00, e-mail: sekretariat@vtodekor.pl.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych, przebywających na terenie obiektów przedsiębiorstwa VTO-DEKOR, których wizerunek został utrwalony za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego zainstalowanych na terenie zakładu produkcyjnego Administratora w jego siedzibie. Zakres możliwie przetwarzanych informacji poza  wizerunkiem osób utrwalonym na urządzeniu monitorującym to: numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.

Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów zakładu Administratora i terenu znajdującego się wokół tych obiektów i obejmuje: drzwi wejściowe główne oraz boczne, elewację budynku, parking, wnętrze hali produkcyjnej

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes prawny Administratora, jako właściciela obiektów oraz podmiotu zobowiązanego do ich ochrony a także dla zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie nadzorowanych obiektów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Celem stosowania wideonadzoru na terenie obiektów i terenu znajdującego się wokół nich jest w szczególności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem,
 • ochrona mienia Administratora oraz mienia osób lub mienia wniesionego przez osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem,
 • rejestracja zdarzeń w zakresie kradzieży lub dewastacji,
 • identyfikacja sprawców kradzieży, dewastacji lub uszkodzeń albo sprawców innych naruszeń lub przypadków wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie na terenie obiektów i terenu wokół obiektów a objętych monitoringiem,
 • odzyskanie utraconego mienia lub uzyskanie naprawnienia wyrządzonej szkody;
 • zabezpieczenie dowodów na wypadek ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jako podmiotu zobowiązanego do ochrony tereny zakładu.
 1. Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania nagrań obrazu nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator  powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3-miesięczny ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator może przekazać pozyskane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora a także dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora: firmom ochroniarskim, ubezpieczycielom, brokerom, dostawcom usług IT i oprogramowania, organom ścigania, sądom.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, o ile nie narusza to praw do ochrony danych osobowych innych osób;
 • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana  dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.