INFORMACJA O POSIADANIU STATUSU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

VTO-DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku ul. Fabryczna 4a; 48-250 Głogówek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075482, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67 750,00 zł, NIP 7551647652, REGON 531515948, adres poczty elektronicznej: sekretariat@vtodekor.pl oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 935 z późn. zm.) oraz w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).